TABOR : ONTMOETEND ONDERWIJS

Onderwijs in de geest van TABOR : “Ontmoetend onderwijs”

 

Een christelijk opvoedingsproject

Onze school is een “Tabor”school. De naam is ontleend aan de berg Tabor, in het noorden van Israël. De "Taborberg" is geen hoge berg en dus voor iedereen toegankelijk. Onze school wil een plek zijn waar iedereen moet kunnen komen. Het vraagt ​​wel de gevraagde om boven te komen. Onderwijs in de Geest van Tabor is geworteld in de christelijke traditie. Dit karakter willen wij bewaren.

 

Ontmoeting - Dialoog - Samenwerking - Respect

De wijze op de berg les gegeven wordt, lijkt op een ontmoeting . Op onze school kunnen mensen elkaar ontmoeten en kan men zich thuis voelen. Op onze school kunnen mensen ontmoeten en kan men zich thuis voelen. Ontmoetend onderwijs bevordert dialoog en samenwerking. Er is waardering en respect voor elkaars eigenheid. Samenwerken doen we in een positieve sfeer van gelijkwaardigheid.

 

Vanuit een brede zorg

De toegankelijkheid van de berg uit zich in de zorg voor alle kinderen , voor al voor onze kinderen en in het bijzonder voor onze kinderen die het moeilijker hebben. We stellen de pedagogie van de hoop voorop, het geloof in de ontwikkelingskracht van elk kind. We geven extra zorg aan kinderen die nodig hebben.

 

De weg naar een betere samenleving

Op de berg Tabor zegt één van Jezus' leerlingen: "Laten we drie tenten bouwen." Zo is ook onze school een tijdelijk verblijfplaats , waar leerlingen kunnen groeien en hun weg vinden in de samenleving. 

Op verschillende domeinen willen we onze kinderen ondersteunen in hun groei naar verantwoordelijkheid . Daarom leren we hen in woord en daad:

  • Verantwoording na te leggen
  • met conflicten om te gaan
  • te luisteren naar elkaars mening
  • zich in te leven in de wereld van anderen
  • solidair te zijn met anderen
  • zorgzaam om te gaan met materiaal, omgeving en natuur
  • anderen tot hun recht te laten komen
  • aandacht te hebben voor wat groter is dan onszelf, wat ons overstijgt, de wereld van liefde, vriendschap, schoonheid en levensbeschouwing.

Totale persoonlijkheid - Kwaliteitsvol samenhangend onderwijs - gerichtheid

Waar mensen elkaar ontmoeten, noemen ze elkaar bij naam. Hier ligt voor ons de opdracht om de totale mens aan te spreken elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden , zijn kunnen en kennen. We willen maximale ontplooiingskansen geven aan elk kind met aandacht voor hoofd, hart en handen.

 

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs op inhoudelijke en didactische vlak en we werken aan een stimulerende opvoeding.

In de kleuterschool willen we vooral de heel eigen wijze van ontwikkelen van jonge kinderen ondersteunen. Kleuters vooral tot ontwikkeling vanuit een globale aanpak van de werkelijkheid. In deze feitelijke werken en handelen doet jonge kinderen groeien. 

In de lagere school streven we de harmonische ontwikkeling van elk kind na door het in contact te brengen met de wereld van taal en communicatie, de wereld van cijfers en feiten, de wereld van het muzische, de wereld van de techniek, de wereld van het samenleven, wereld van verleden en heden en de wereld van zingeving.

We hebben daarbij aandacht voor voldoende verscheidenheid en gradatie en een logische samenhang . Onze dialoog met alle deelnemers maakt dat we open staan ​​voor alle partners in de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen.